Bond Linker N° 1 لینک دی


Link-D Bond Linker N° 1
نام :

Bond Linker N° 1


برند :

لینک دی


اطلاعات :

ایجاد پیوندهای دی سولفیده جدید در حالی که ساختار داخلی مو را حفاظت می کند. در حین انجام فعالیت های زیبایی از موها در برابر فشار ها و آسیب ها محافظت می کند.


توضیحات بیشتر :

روغن آرگان ، پروتین گیاهی و...